MON-FRI

เวลา

รายการ / DJ.

05.00 – 06.00

มดตะนอยสอยข่าว

06.00 – 07.00

ลูกทุ่งอมตะ  DJ. ตุ๊ก
07.00 – 07.30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

07.30 – 08.00

รายการข่าว Voice of America ภาคภาษาไทย
08.00 – 09.00

เพลงนานาชาติ DJ.พี่ตุ๊ก + ยียี

09.00 – 10.00

เพลงสตริง DJ. พี่ตุ๊ก
10.00 – 11.00

เพลงฟังสบาย DJ. ไอซ์

11.00 – 12.00

เพลงฟังสบาย DJ. ไอซ์
12.00 – 13.00

เพลงลูกกรุงไทย+พม่า DJ. ต้น + ยียี

13.00 – 14.00

ไทยลูกทุ่ง DJ. ต้น
14.00 – 15.00

เพลงฟังสบายสไตล์พัดชา

15.00 – 16.00

เพลงฟังสบายสไตล์พัดชา

16.00 – 17.00

เพลงฟังสบายสไตล์ พัดชา + ยียี

17.00 – 18.00

มดตะนอยสอยข่าว DJ. ต้น + พี่ตุ๊ก

18.00 -19.00

เพลงนานาชาติ DJ. ต้น + ยียี

19.00 – 19.30

รายการข่าว Voice of America ภาคภาษาไทย

19.30 – 20.00

เพลงเพราะต่อเนื่อง Blue FM Music Nonstop

20.00 – 21.00

Movie Time DJ. เพชร

21.00 – 22.00

Movie Time DJ. เพชร

SAT-SUN

เวลา

รายการ / DJ.
05.00 – 06.00

มดตะนอยสอยข่าว

06.00 – 07.00

ลูกทุ่งอมตะ  DJ. พี่ตุ๊ก
07.00 – 07.30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

07.30 – 08.00

รายการข่าว Voice of America ภาคภาษาไทย
08.00 – 09.00

เพลงสากลย้อนยุค DJ. พี่ตุ๊ก

09.00 – 10.00

เพลงสตริง  DJ. ไอซ์
10.00 – 11.00

เพลงสตริง  DJ. ไอซ์

11.00 – 12.00

เพลงสตริง  DJ. ต้น
12.00 – 13.00

เพลงสตริง  DJ. ต้น

13.00 – 14.00

เพลงฟังสบายสไตล์พัดชา
14.00 – 15.00

เพลงฟังสบายสไตล์พัดชา

15.00 – 16.00

เพลงนานาชาติ  DJ. พี่ตุ๊ก+Nyi
16.00 – 17.00

เพลงนานาชาติ  DJ. พี่ตุ๊ก+Nyi

17.00 – 18.00

เพลงสตริง  DJ. เพชร
18.00 -19.00

เพลงสตริง  DJ. เพชร

19.00 – 19.30

รายการข่าว Voice of America ภาคภาษาไทย
19.30 – 20.00

เพลงเพราะต่อเนื่อง Blue FM Music Nonstop

20.00 – 21.00

เพลงเพราะต่อเนื่อง Blue FM Music Nonstop
21.00 – 22.00

เพลงเพราะต่อเนื่อง Blue FM Music Nonstop